Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Schaap Verhuur / Toiletcabine.nl

 1. De huurder dient te zorgen voor een afvoermogelijkheid in de onmiddellijke nabijheid van de toiletwagen (binnen 5 meter). Indien er niet direct op een riool gestort kan worden,dient er een spoeltank (à € 55,-) geplaatst te worden. In dat geval is het mogelijk om op een straatkolk/ waterput te lozen. Binnen 20 meter van de toiletwagen dienen een water- en stroomaansluiting aanwezig te zijn, in afwijkende gevallen dient vooraf overleg met de verhuurder plaats te vinden. Kosten voor extra voorzieningen komen voor rekening van de huurder.

 2. Door ondertekening verklaart de huurder wettelijk bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten en in te stemmen met de door de verhuurder gestelde voorwaarden met betrekking tot het huren van de materialen die door de verhuurder ter verhuur worden aangeboden.

 3. De huurder is tijdens de totale huurperiode aansprakelijk voor vermissing van of schade, in wat voor vorm dan ook, ontstaan aan of in het gehuurde materiaal. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde materiaal dan wel eventuele economische schade in geval van een technische storing. De huurder vrijwaart de verhuurder door ondertekening van aanspraken door derden.

 4. De verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade indien verhuurder niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de huurder stelt. Indien de gehuurde goederen niet voorradig of defect zijn, behoudt de
  verhuurder zich het recht voor om een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde
  capaciteiten.

 5. De huurperiode gaat in op het moment van afleveren van de goederen en eindigt wanneer de goederen worden opgehaald door de verhuurder. Als de goederen worden opgehaald, gaat op dat moment de huurperiode in en deze eindigt als deze weer terug
  gebracht zijn bij verhuurder. Bij overschrijding van de huurperiode, zoals op de
  bevestiging vermeld, heeft de verhuurder het recht extra huur in rekening te brengen.

 6. Installatie van het verhuurde materiaal dient te gebeuren op een goed bereikbare locatie. Indien door omstandigheden buiten de schuld van de verhuurder vertragingen optreden, komen eventuele meerkosten voor rekening van de huurder.

 7. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lozing van afvalstoffen en/of enige vorm van milieuverontreiniging voortvloeiend uit het gebruik dan wel de installatie van het verhuurde materiaal.

 8. De verhuurder heeft de mogelijkheid om, bij installatie van het materiaal, een borgsom te vragen. Deze moet net als het totale huurbedrag voor aanvang van de plaatsing van de gehuurde materialen voldaan worden. Wanneer er schade is, in wat voor vorm dan ook, heeft de verhuurder het recht de schade vastgesteld naar nieuwwaarde direct van de borgsom in te houden. Als blijkt dat er geen schade is aan het materiaal, wordt de borgsom geretourneerd aan de huurder.

 9. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de verhuurder gerechtigd een rentevergoeding te berekenen over het openstaande bedrag van 3% per maand of gedeelte van de maand waarmee de vervaldag wordt overschreden.

 10. Bij annulering van de huurovereenkomst tot 7 dagen voor plaatsing van het gehuurde is de huurder 50% van het totale huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd. Bij annulering binnen 7 dagen voor plaatsing is de huurder 75% van het totale huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd.

 11. Het is niet toegestaan stickers of andere materialen op het portable sanitair te plakken, kosten voor verwijdering is voor rekening huurder.

 12. Indien nodig moet de huurder zorg dragen voor vergunningen e.d. Voor het plaatsen van het gehuurde op de openbaren weg c.q. Terreinen.

 13. Voor rekening van de huurder zijn alle kosten van gebleken noodzakelijk herstel en/of vervanging indien het portable sanitair of onderdelen daarvan niet meer aanwezig/bruikbaar zijn. Vervanging zal geschieden op basis van nieuwwaarde.

Telefoon in gesprek en u wilt niet wachten?

Deze opties zijn alleen beschikbaar tijdens kantoor uren